Home

Ókeresztény művészet pdf

Sziráki Sz Gábor: Ókeresztény művészet. Róma: Szent Péter bazilika, I. Constantinus korában (alaprajz) Sziráki Sz Gábor: Ókeresztény művészet. Róma: San Paolo fuori le mura (Szent Pál bazilka a Via Ostiensis mellett), épült 386-440 közöt Ókeresztény művészet 1. Callixtus-katakomba (Róma, II-IV. sz.) 2. Régi Szent Péter-bazilika - Róma (San Pietro Vecchio, 330-430 k.) 3. San Apollinare in Classe - Ravenna (594) 4. San Apollinare Nuovo - Ravenna (494-526) 5. Santa Sabina - Róma (422-432) 6. Passiót ábrázoló szarkofág (Róma, IV. sz. Az ókeresztény művészet az első évszázadokban fejlődött ki a Római Birodalom egész területén. Fejlődése nyomon követhető 2. századból fennmaradt első emlékektől a népvándorlás kori és a nyugati preromán vagy karoling művészet megjelenéséig, illetve a keleti bizánci művészet kialakulásáig. Kezdetben a római antik művészettel is párhuzamosan fejlődött VIII. ÓKERESZTÉNY ÉS BIZÁNCI MŰVÉSZET Az ókeresztény művészet; Bizánc kialakuló uralma. A keresztény művészetet sajátos módon rögtön a festészetével kell kezdenünk, mert kialakulásának időpontja alatt a művészeti és politikai környezet nem tette lehetővé az összművészetben való elterjedését

Ókeresztény művészet - Wikipédi

  1. Az ókeresztény egyház irodalma I. kötet Az ókeresztény művészet szimbólumai Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században Kortárs szentek kortárs szentekről Nagy Szent Baszileiosz művei Nazianzoszi Szent Gergely beszédei Ókeresztény írók lexikona Szent Cyprianus műve
  2. A kezdetektől napjainkig A művészetek eredete: Őskor Ókeresztény és bizánci művészet (pdf) Fórum topikok. Eladó színház jegyek Merlin Színház Szellem További topikok. Ön azt választotta, hogy az alábbi linkhez hibajelzést küld a lap.hu oldal szerkesztőjének. Kérjük, írja meg a szerkesztőnek a megjegyzés mezőbe.
  3. Ókeresztény szimbólumok óker_szimb (pdf) Ókeresztény művészet Ókereszténysup (pdf) vegyes gyakorló teszt 9: vegyesteszt9majus. Kódexmargó, ami a tankönyvből kimaradt: kódexmargó (pdf) Iszlám művészet iszlám (pdf) Népvándorláskor művészete népvándorláskor (pdf) Népvándorláskori magyar művészet népvándorlás.
  4. Római művészet, 6. Az ókeresztény és bizánci művészet , 7. A népvándorlás korának művészete. Felkészülni az órai anyagok/diák/képek, illetve az alábbi könyvek ide vonatkozó tartalma alapján ajánlott
  5. A bizánci művészet kialakulásához. 2007. Pozsgai I. PDF. Download Free PDF. Free PDF. Download with Google Download with Facebook. or. Create a free account to download. PDF. PDF. Download PDF Package. PDF. This paper. A short summary of this paper. 24 Full PDFs related to this paper
  6. Ókeresztény művészet A katakombák keletkezése és freskóinak stílusa. Az ókeresztény szimbólumok a díszítőművészetben. A kora keresztény építészet emlékei, a keresztény templomtípus kialakulása. A katakombák keletkezése és freskóinak stílusa. Az ókeresztény szimbólumok a díszítőművészetben.

A középkori művészet alatt Európa i. sz. 476-tól kb. 1500-ig terjedő időszakának művészetét értjük. Az Európán kívüli területeknek (India, Kína, Japán, Amerika) is megvolt a maga középkora, de ezeket az Európa-centrikus szakirodalom külön tárgyalja. A középkori művészet gyűjtőfogalma alá tartozik

Ókor művészete ppt | a klasszikus görög civilizáció

Ókeresztény szimbólumok (2013-14/I.) HOKES3-B0P, III. specializációs irány, A A kurzus foglalkozik az ókeresztény művészet történeti áttekintésével, majd részletesen vizsgálja az egyes szimbólumok eredetét a Biblia és az egyházatyák művei alapján. Tankönyv: VANYÓ L., Az ókeresztény művészet szimbólumai, Bp. 2000 E díszítőmotívumok közt esetenként az ókeresztény művészet formakincsébe tartozó szimbólumok is feltűnnek. A Római Birodalom területéről összesen 22 ilyen példányt ismerünk,4 melyeknek fele Pannonia provincia területéről (1. ábra) származik. A tárgycsoport kap

és kultuszának megújításán fáradozva, ókeresztény hagyományait is fel­ elevenítette. Ekkor találkozott megint szemtől-szembeelső századai szerit hagyatékával, közösségí istentisztelete eredeti formáival és az azt körül­ ölelő egyházművészeternlékeivel. Éppen e művészet örök modernségé

Bizánci festészet Ókeresztény és bizánci művészet (pdf) Bizánci művészet Ókeresztény építészet Ikonszolgálat: tradícionális ikonok Ókeresztény mozaikok-SZE A bizánci művészet emlékei Ókeresztény és bizánci művészet 2. Az ókori görög művészet szigorú stílusa és klasszikus kora 3. A hellenizmus művészete 4. A római művészet előzményei és az etruszkok művészete. A köztársaság korának művészete 5. A római császárság művészete 6. Ókeresztény művészet. Sopianae emlékei 7. Bizánci művészet Konstantinápolytól Ravennáig 8 Ókeresztény írók lexikona. az Ókeresztény írók -sorozat szerkesztése (1980-2003) Szakmai kitüntetések. Szent-Györgyi Albert-díj 1993. Akadémiai tagság. Pápai Akadémia (2003) Vanyó László ( Bódvaszilas, 1942. február 11. - Budapest, 2003. augusztus 3.) áldozó pap, egyetemi tanár

Belting, Hans: Kép és kultusz: A kép története a művészet korszaka előtt, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, 1-148. Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai, Budapest, Szent István Társulat, 1988, 42-70. b) Anyagismeret: Alapozás előkezelés vizes anyagokkal - enyvek, nem vizes impregnálószerek, fehérpigmentek é Jellemezze általánosan az ókeresztény és bizánci művészet vallási hátterét, majd mutassa be építészetének és festészetének főbb jellegzetességeit egy-egy fontosabb emléken keresztül! Sorolja fel a kerámia és a porcelán fajtáit Ókeresztény művészet, Bizánc és az iszlám művészete 16 16 16 16 A román kor és a gótika korának művé-szete 16 16 16 16 A reneszánsz művészet Itáliában és Euró-pában 20 20 20 20 A barokk kor művészete 20 20 20 20 A 18-19. század és a századforduló művé-szete. (rózsa, jelkép, ókeresztény művészet, keresztény művészet, művelődéstörténet) SZERZŐI JOGOK Nem tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy a legrégebbi európai rózsaképnek van-e önmagán túlmutató jelentése portré művészet - festészet/mozaik - triumphális művészet (császárfórumok, diadalív, diadaloszlop) Ókeresztény és bizánci művészet - katakombák - ókeresztény bazilika - ikonfestészet - Pécs ókeresztény emlékei. Romanika - építészet, szobrászat, festészet - a romanika főbb földrajzi megjelenései.

Tudorinda - Művészetek: Katedrálisok

Az első századokban formálódó ókeresztény művészet bemutatása, különös tekintettel arra az átmeneti folyamatra, amely során az antik formák keresztény tartalommal töltődnek meg, ala-kulnak át maguk is és válnak középkorivá az európai, ázsiai és afrikai területeken. Az óke Az ókeresztény művészet. Kr. Népvándorláskori magyar művészet népvándorlás_magyar (pdf) Kalligráfia lapok gyakorláshoz kalligráf_mintalapok1 (pdf) Román kor művészete románkor (pdf), ferde tornyok: ferdetorony, Román kor Magyarországon romanika_magyar (pdf), romanika magyar: magyar-romankor.

Művészettörténet - 8

Koraközépkori és népvándorláskori művészet (Kr. u. 6-10. század) a szerzetesség szerepe, népvándorlás, a karoling birodalom szerepe: karoling reneszánsz, képrombolási viták és képtilalmak Építészet: a római tudás felejtése és újratanulása (keresztyén templomok A korai keresztény művészet-ben nemigen hangsúlyozták Krisztus testi szenvedését. A körmeneteken használt kereszteken az arany és a zománcdíszek ragyogásában szinte elvész a test vagy Krisztus alakját már nem is ábrá-zolják, a hit jelképe maga a kereszt. Az államalapítás korának művészetében - témánkat tekintv Castiglione, László: Római művészet, Corvina 1971 (100-112, 124-131, 180-185; 45-53, 74-100, 132-153, 169-177) II. A középkor művészete 1) Ókeresztény, korakeresztény művészet (Nagy kora-keresztény narratív mozaikciklusok: Róma: Sta Maria Maggiore, Ravenna: Sant'Apollinar

Tony Lane - A keresztyén gondolkodás rövid története (letöltés pdf-ben)Amennyiben a fenti link nem működik, vagy a keresett könyvet nem találja, kérjük, jelezze felénk az Olvasószolgálaton keresztül!. A támogatást előre is köszönjük minden felhasználó nevében A keresztény művészet telis tele van jelképpel utalással, melyek segítenek megérteni olyan elvont fogalmakat, mint a szeplőtelenség. Különböző tárgyak, rajzok és bibliai idézetek se-gítségével a résztvevők is megtapasztalhatják, milyen nehéz is megalkotni egy dogmatikailag pontos alkotást. Korosztály: tizenegyedikese 1) Ókeresztény, korakeresztény művészet (Nagy kora-keresztény narratív mozaikciklusok: Róma: Sta Maria Maggiore, Ravenna: Sant'Apollinare Nuovo, és Róma: San Pietro és Paolo elveszett mozaikjai); Justiniánus kora Irodalom Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai, Jel (4. kiad.) 2010, 22-26, 52-85; 110-12

Vanyó László könyvek letöltése - Könyv gyűjtemén

Ókeresztény szimbólumok HXXOKD0005AX, III. specializációs irány, A félév A kurzus foglalkozik az ókeresztény művészet történeti áttekintésével, majd részletesen vizsgálja az egyes szimbólumok eredetét a Biblia és az egyházatyák művei alapján. Tankönyv: Vanyó László, Az ókeresztény művészet szimbólumai, Bp. 2019 keresztény művészet megértésétől, amikor a közvet-len kommunikáció a transzcendenssel még lehetséges volt. A felvilágosodás igyekezett meggyőzni bennün-ket arról, hogy a kép áttetsző, nem pedig homályos ablak, amelyen keresztül rendezett és valós idejű vilá

elsősorban az építészetben - a római művészet két fő korszaka és azok építészete különös tekintettel az újító építészeti megoldásokra és a császári reprezentációs törekvésekre 5.) A. tétel: A kereszténység, mint új világnézet megjelenése- az ókeresztény művészet testamentum a művészet nagy kódja. Az állítás a teljes Bib-liára kiterjeszthető. A felirat arra utal, hogy az európai mű-vészet természetes kifejezőeszközként használta-használja a Biblia gondolatvilágát, szimbólumrendszerét, műfajait. Pél-dázatainak, történeteinek újraírásával későbbi korok alko

Művészettörténet - ókeresztény és bizánci művésze

A keresztény művészet célja az, hogy a szentek alakját, s mindenekelőtt a szent történeteket meggyőző módon és megindító hatást keltve állítsa a néző szeme elé, s ezzel egyszersmind mintegy tanújává avassa őt korszakokban, az ókeresztény, a román, vagy akár a barokk művészet kezdetén is, a népi ízlés feltörése tapasztalható: a túl bonyolult, természetellenes formák, élettelen témákkal szemben az ősi egyszerű-séghez való visszatérés vágya lesz uralkodó. Persze, ez a visszatérés, Ókeresztény és bizánci művészet - katakombák - ókeresztény bazilika - ikonfestészet - Pécs ókeresztény emlékei . Romanika - építészet, szobrászat, festészet - a romanika főbb földrajzi megjelenései (Német-Római Császárság, Itália, Franci - Keresztény vallásos művészet célja: a szemlélőt az égbe emelje /II. Gergely pápa Izauriai Leó császárhoz/ - Keresztény Múzeum létrehozása (Simor János 1875) - Műalkotás mint teológiai tanítás - a művészet képes a krisztusi üzenetet színekbe és formákba önteni /II. János Pálá pápa levele a.

elsősorban az építészetben - a római művészet két fő korszaka és azok építészete különös tekintettel az újító építészeti megoldásokra és a császári reprezentációs törekvésekre 5.) A. tétel: A kereszténység, mint új világnézet megjelenése- az ókeresztény művészet világlátás Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Starte 1) A keresztény művészet kialakulása: Dura Europos, a katakombák képi ábrázolásai, az első keresztény szarkofágok reliefjei. 2) Jónás alakja az ókeresztény művészetben. 3) A mozaikművészet. Krisztus első ábrázolásai. 4) Viták az ábrázolás tilalmairól, képrombolás Az ókeresztény és bizánci művészet és építészet példái Magyarországon. 4. A magyar népvándorlás-kori művészet és építészet. A honfoglaló magyarok művészete és építészete. 5. A román és a gótika Magyarországon. 6. A reneszánsz és a barokk Magyarországon. 7. A török hódoltság korának emlékei Magyarországon

keresztény művészet és tudomány felvirágzása. 3. A nyugati keresztény népközösség felbomlása, a reformáció 8 óra Tartalom Fejlesztési követelmények, a továbblépés feltételei - A pápai hatalom hanyatlása, a reneszánsz kor - A lutheri reformáció - A kálvini reformáció - Morus Szent Tamás, az ango Ókeresztény, bizánci művészet Román stílus Gótika Reneszánsz Barokk Klasszicizmus Romantika Szecesszió Modern művészet II. FÉLÉV Kultúrtörténeti értékek Magyarországon Népművészeti tájak A magyar parasztház Népi táplálkozás Magyar nép viselete Jeles napok ünnepi szokások Az emberi élet meghatározó fordulata felében is voltak alapvet ő jelent őség ű régészeti feltárások Pannonia kés ő római - ókeresztény korszakát illet ően (pl. a Synerotas-temet ő Adolf Hytrek-féle ásatásai Sirmiumban az 1880-as években). A pannoniai ókereszténység kutatásának els ő fellendülése az 1930-as évekre esett Keresztény művészet. 6,833 likes · 1 talking about this. A keresztény művészet - Istenhez vezető út

Keresztény művészet. 6,822 likes. A keresztény művészet - Istenhez vezető út I. főnév -t, -ek, -e [ë, e] Megkeresztelt és valamely egyházba tartozó személy. A keresztények száma. A jámbor bujdosó, ki az üldöző tatárok elől az erdőben bolyongott, követte a vigasztaló harangszót, mely őt keresztény lakta helyre ígérte vezetni. (Jókai Mór) || a.Krisztust megváltónak, ill. legfőbb tanítómesterének valló és őt követő megkeresztelt személy Ókeresztény és bizánci művészet katakombák ókeresztény bazilika ikonfestészet Pécs ókeresztény emlékei Romanika építészet, szobrászat, festészet a romanika főbb földrajzi megjelenései (N émet-Római Császárság, Itália, Franci A szent művészet fogalmának tehát létezik egy szűkítettebb és egy tágabb értelemben hasz-nált, általánosító megközelítése. Ez a szűkítés vonatkozhat a saját kultúrkörünkből eredeztethető keresztény művészetre, és tágítva, úgy általában véve minden más ilyen típusú isten- és transzcen 7. Sirmium kora keresztény emlékei 8. Sopianae kora keresztény emlékei 9. Savaria kora keresztény emlékei 10. Bibliai jelenetekkel díszített ládikaveretek Pannoniában 11. A Codex Theodosianus keletkezése, felépítése és történeti kontextusa 12. Az ókeresztény kor írásos forrásai 13

művtört Stílustan / grafik

Egyházi épület,Keresztény művészet,Franciaország Raktári jelzet: C-622 Nagy két császár birodalmi között : a hosszú háborútól Bethlen Gábor haláláig / Újváry Zsuzsanna. - [Budapest] :Gondolat,1984. - 292 p. ;18 cm. Raktári jelzet: G-1636 Abszolutizmus és kiegyezés, 1849-1867 / Somogyi Éva művészet 1800-tól napjainkig. Corvina, Budapest, 2002, 113-194. 13. Mutassa be a magyar avantgárd hazai és emigrációbeli történetét 1906 és 1926 között! Olvasmány: Passuth Krisztina: Magyar avantgárd itthon és az emigrációban 1906-1926. In: Hans Knoll (szerk.): A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet A Magyar Patrisztikai s a művészet szabályai. Társaság XI. konferenciája. Kecskemét, 2011. június 30. - július 2. Szent Ambrus misztikája. Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban. Károli Gáspár Református EgyeteBudapest, m, 2011. május 20-21.

(PDF) A bizánci művészet kialakulásához Pozsgai I

Keresztény filmek - Online filmkölcsönző Archives - Pannonia Entertainment Webshop. Kedves Nézőink! Örömmel adunk hírt arról, hogy az Etalon Kiadó és a Pannonia Entertainment együttműködésének köszönhetően online filmkölcsönzőnkben otthonról nézhető formában elérhetővé vált számos olyan vallási témájú. a szakrális művészet korai elmélete. Néhány fontos munkája magyarul: Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban (Budapest, 2004); Kozmikus teológia (Budapest, 2005); Szabadság, szeretet, személy: az ókeresztény teológia antropológiai vetülete (Budapest, 2013); A teológia kezdetei a jánosi hagyományban (Budapest, 2016) Az ókeresztény művészet megszületése, a keresztény ikonográfia kialakulása. A népvándor­ lás korának művészete. A Szent Ágostoni-elv érvényesülése az építészetben, a szobrászatban, a festészetben. Filozófia A kereszténység eszmerendszere, az eszmerendszer filozófiai és vallási előzményei meggyőződése és keresztény(ség)-értelmezése között. Ez mindenképpen a kereszténység megjelenése kezdeti korsza-kának irányába mutat vissza, amikor is a Krisztus-hívők egy ele-nyésző kisebbséget alkottak a Birodalom társadalmának szöveté-ben. Az első két században ugyanis a keresztény mivolt elsősorba Ó-keresztény művészet, a kereszténység első századától mintegy a Kr.u. 800-ig a keresztény népeknél ugy a Keleten, mint a Nyugaton dívott építészet, szobrászat,f estészet és ékítmény, mely a római művészeti formáknak a kereszténység hatása következtében beállott átalakulásából keletkezett. Az Ó.legjelentősebb alkotása az építészet terén a bazilika

Ókeresztény művészet - Wikiwan

Bizánci művészet •Krisztus előtta hetedik századbanalapult görögpolisz volt Bizánc. 330.-ban Nagy Konstantin tette a RómaiBirodalom második,keresztényfővárosává,ekkor kapta a Konstantinápolynevet. Ez volt elsőnagy korszaka. A város330.-tól1453.-ig álltfent. A VI. századbanI Az ókeresztény művészet. Bizánc művészete. A fény-árnyék szerepe a kompozícióban. 10. A honfoglalás kori magyar művészet. Múzeumpedagógiai program. 11. A román kor művészete Európában. A szimbólikus ábrázolásmód, a valóság elvesztése. 12. Az internacionális gótika Értekezés arról, hogy illik-e egy keresztény nőhöz a tudományok tanulmányozása?1 Nincs még négyszáz éve, hogy Anna Maria van Schurman személyében (principia), vagy minden művészet csíráinak lehetőségét, annak minden mű-vészet és tudomány való is. A nőkbe pedig a természet beléplántálta minde - Ókeresztény művészet. - Román művészete. - Gótika művészete. - Reneszánsz művészet. - Aranymetszés. - Levegőperspektíva. - Színtan. Színkontrasztok A továbbhaladás feltételei: A vizuális közlés, kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelelő használata az alkotó- és.

Művészettörténet lap - Megbízható válaszok profiktó

A keresztény és a szirének. A keresztény és a szirének, 2003. György Heidl. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 5 Full PDFs related to this paper. Read Paper. A keresztény és a szirének suk beépült a keresztény művészet ikonográfiájába. A mirabília homines kategóriájá-ban az emberi szörnyek után megjelennek azok a távoli népek, akiknek különös szokásaik vannak. Közéjük sorolják például a hatujjúakat, barlanglakókat, kígyóevőket, nagyajkúa kopt keresztény művészet (4-7. sz.) A kápolna építészetről - Toursi Szent Márton története alapján Ismerkedés a plasztikai ábrázolásokkal: térben történő ábrázolás, a formák viselkedése, formák fény-árnyék viszonyai, a nézőpont Ókeresztény művészet Pannóniában a legújabb kutatások tükrében - Dr. Nagy Levente régész előadása SZEPTEMBER 23. (szerda) Püspöki Kincstár, 16.00 A Püspöki KincsTár - Bodnár Boglárka muzeológus idegenvezetése (regisztráció!) SZEPTEMBER 23. (szerda) Pécsi Székesegyház, 19.00 Veni Sancte tanévnyitó koncer dasági gondolkodás az etikus, még szűkebben, a keresztény értékrendű közgazdaságtan lehet. Th e authors in the study make a try to assess those elements of the theory and practice of economics which has been neglected, removed and misused, and this way assisted the escalation of the 30-35 years' economical crises

Vanyó László - Wikipédi

A 14. sz. közepén mudéjár stílusban (mór és keresztény művészet ötvöződése) épített zsinagóga a Mária mennybe-menetele nevet kapta. Az arabeszkekkel borított falakon a Tórából vett idézetek, héber felíratú mondatszalagok futnak körbe. 7. 32. TOLEDO,Santa María lo Blanc Kathryn Kuhlman -Egy Asszony Aki Hitt a Csodákban-File Size: 2808 kb: File Type: pdf

Géczi János: A rózsa és jelképei [Magyar Elektronikus

A keresztény világkép erodálódásával és a legfőbb hatalom, Isten háttérbe kerülésével megkezdődött az individuum felmagasztalása, túlértékelése, minde-nek-fölöttiségének hosszan tartó ünnepsége. A művészet a továbbiakban nem csu-pán valamiféle mesterség lett, mely mesteremberektől műhelyekben elsajátítható A modern és a jelenkori művészet kapcsolata az antik, a népvándorlás kori és a keresztény európai festészet, művészet történetével. A festészet anyagainak, elemeinek, kifejezőeszközeinek szimbolikus jelentéstulajdonításai. A festészet kapcsolata má A krétai és a mükénéi művészet Mozgás a kompozícióban (plasztika) 7. témakör A görög művészet Az etruszkok művészete Az anyagszerűség és a kompozíció viszonya 8. témakör A római művészet A Pax Romana Pannóniában Anyagszerűség és felületi hatások a kompozícióban 9. témakör Az ókeresztény művészet római kultúra, a zsidó-keresztény világkép, illetve a kereszténység előtti pogány hagyományok. Az európai népeket ezek a közös gyökerek fogják össze. A magyar kultúra is a nyugati kultúrkör része. A kultúra területei A kultúra területei (vallás, művészet, filozófia, tudomány) valaha egyek voltak a keresztény imádság szentháromságos szerkezetére és az ájtatosságok helyes és mély 5egyháztani megfelelésére. Ki­f e­je­z é­s ek­a­né­p i­jám­b or­s ág­g al­kap­c so­lat­b an Már az elôkészítô munkálatok során szükségesnek látszott, hogy a szakértôk bizo

Azonnal elvihető torták budapest - a daubner béla általUrban outfitters berlin - urban outfitters ist ein

Keresztény művészet. December 1, 2020 at 10:58 AM. A katolikus hit allegóriája vagy A hit allegóriája az egyike Vermeer... összesen két fennmaradt allegorikus festményének. A fehér-kék szaténruhába öltözött főalak egy emelvényen ül a márványpadló felett, jobb lábát színpadiasan egy földgömbre helyezi, jobbkezét a. Az ókeresztény templomépítés kezdetei. A Kr. U. Első két évszázadban nem volt szükség templomépületekre. A keresztény gyülekezetek kis mérete miatt nem volt szükség különlegesen felépített istentiszteleti helyiségekre. Ráadásul az önkormányzatoknak még nem volt olyan jogi státusuk, amely jogilag lehetővé tenné föld vagy épület megszerzését 1) Korai keresztény művészet 2) A kostantini kor keresztény írói 3) a keresztény oikumené IV-VI. sz; források 4) Nikaiától Konstantinápolyig 5) A patrisztika aranykora; Kelet és nyugat útjai szétválnak 6) Krisztológia: Apollinariosztól Kalkhédónig 7) Liturgia 8) Az órigenizmus (367-553